കനകധാരാ സഹസ്രനാമസ്തോത്രം

എെശ്യര്യത്തിന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും വർദ്ധനയ്ക്ക് കനകധാരായായ ലക്ഷ്മീ ദേവിയെ ഉപവസിക്കുവാൻ ഒരു ഗ്രന്ഥം കനകധാരാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം വ്യാഖ്യാനം. കനകധാരാസ്തോത്രം, വ്യാഖ്യാനം, നാമാവലി, ത്രിശ്ശതി, അഷ്ടോത്തരം എല്ലാം ഉൾച്ചേർന്ന ഒരു ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം.

Additional information

Weight 1 kg
Pages

416 Pages

Publisher

Authentic Books India

Language

Malayalam

Released

August 2014

375.00

എെശ്യര്യത്തിന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും വർദ്ധനയ്ക്ക് കനകധാരായായ ലക്ഷ്മീ ദേവിയെ ഉപവസിക്കുവാൻ ഒരു ഗ്രന്ഥം കനകധാരാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം വ്യാഖ്യാനം. കനകധാരാസ്തോത്രം, വ്യാഖ്യാനം, നാമാവലി, ത്രിശ്ശതി, അഷ്ടോത്തരം എല്ലാം ഉൾച്ചേർന്ന ഒരു ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം.