മലയാളo - മലയാളo ഇoഗ്ലിഷ് നിഘണ്ടു

21ാo നൂറ്റാണ്ടിലെ മലയാളo നിഘണ്ടു സീരീസിലെ ആദ്യ നിഘണ്ടു. ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലുള്ള എല്ലാ മലയാളo വാക്കുകളും ഉൾപ്പെടു ത്തി ഡോ. ബി.സി ബാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൄതത്തിൽ ശ്രീമതി പി.വി. ഒാമനാ സതീഷ് നിർമിച്ചത്.

Additional information

Weight 2 kg
Pages

1111

Publisher

Authentic Books India

Language

Malayalam

-1%

975.00

21ാo നൂറ്റാണ്ടിലെ മലയാളo നിഘണ്ടു സീരീസിലെ ആദ്യ നിഘണ്ടു. ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലുള്ള എല്ലാ മലയാളo വാക്കുകളും ഉൾപ്പെടു ത്തി ഡോ. ബി.സി ബാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൄതത്തിൽ ശ്രീമതി പി.വി. ഒാമനാ സതീഷ് നിർമിച്ചത്.